odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

INFORMACJA dla mieszkańców Skępego, których dotyczy zmiana nazwy ulicy
w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”

W związku z Zarządzeniem Zastępczym Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - zmieniona została dotychczasowa nazwa „ul. 21 Stycznia” w Skępem na „ul. Mikołaja Kościeleckiego”.

Zarządzenie  opublikowane zostało w dniu 21 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 5392 i weszło w życie z dniem 5 stycznia 2018 r.

Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dziennik Ustaw z 1 kwietnia 2016 r., poz. 744, zm.: Dziennik Ustaw z 20 lipca 2017, poz. 1389 i Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2017 r., poz. 2495).

Zmiana nazwy ulicy 21 Stycznia w Skępem – sprawy organizacyjne

Nazwa ulicy w nowym brzmieniu ulica „Mikołaja Kościeleckiego”. W związku z powyższym przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców wyżej wymienionej ulicy oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami i powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Lipnie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Lipnie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1 w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

-          adres zamieszkania,

-          adres zameldowania,

-          adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

-          adres do doręczeń,

-          adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

-          adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. 
Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

4. Dostawca energii elektrycznej - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy. 

5. Urząd Miasta i Gminy Skępe - zmiany zostaną wprowadzone „z urzędu”.

5.1. Sprawy meldunkowe:

-          Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

-          Posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

-     W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

5.2. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

5.3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

6. Banki, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, zmianę nazwy ulicy należy zgłosić osobiście.

7. Informacje ogólne:

-          pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;

-          zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

8. Ujawnienie w księdze wieczystej:

-          celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

-          we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

-          w treści żądania należy wpisać, iż „zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem Zastępczym Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy”.

-          do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

-          do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Lipnie – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

-          obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

9. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

Za wymianę tablic z nazwami ulicy odpowiada Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

-          Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

-          Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

Urząd Miasta i Gminy w Skępem powiadomi o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:

-          Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.,

-          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie;

-          Pogotowie Ratunkowe w Lipnie;

-          Komenda Powiatowa Policji w Lipnie;

-          Komisariat Policji w Skępem;

-          Poczta Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy;

-          Urząd Pocztowy w Skępem;

-          Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipnie;

-          Ewidencja Gruntów - Starostwo Powiatowe w Lipnie;

-          Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipnie;

-          Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Do pobrania:

Zarządzenie Zastępcze Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Informację wytworzył:

Inspektor ds. gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej

Krzysztof Małkiewicz

INFORMACJA dla mieszkańców Skępego, których dotyczy zmiana nazwy ulicy
w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”

W związku z Zarządzeniem Zastępczym Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - zmieniona została dotychczasowa nazwa „ul. 21 Stycznia” w Skępem na „ul. Mikołaja Kościeleckiego”.

Zarządzenie  opublikowane zostało w dniu 21 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 5392 i weszło w życie z dniem 5 stycznia 2018 r.

Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dziennik Ustaw z 1 kwietnia 2016 r., poz. 744, zm.: Dziennik Ustaw z 20 lipca 2017, poz. 1389 i Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2017 r., poz. 2495).

Zmiana nazwy ulicy 21 Stycznia w Skępem – sprawy organizacyjne

Nazwa ulicy w nowym brzmieniu ulica „Mikołaja Kościeleckiego”. W związku z powyższym przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców wyżej wymienionej ulicy oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami i powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Lipnie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Lipnie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1 w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

ü                   adres zamieszkania,

ü                   adres zameldowania,

ü                   adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

ü                   adres do doręczeń,

ü                   adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

ü                   adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. 
Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

4. Dostawca energii elektrycznej - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy. 

5. Urząd Miasta i Gminy Skępe - zmiany zostaną wprowadzone „z urzędu”.

5.1. Sprawy meldunkowe:

ü                               Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

ü                               Posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

ü                               W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

5.2. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

5.3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

6. Banki, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, zmianę nazwy ulicy należy zgłosić osobiście.

7. Informacje ogólne:

ü                   pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;

ü                   zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);


8. Ujawnienie w księdze wieczystej:

ü                   celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

ü                   we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

ü                   w treści żądania należy wpisać, iż „zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem Zastępczym Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy”.

ü                   do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

ü                   do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Lipnie – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

ü                   obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.


9. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

Za wymianę tablic z nazwami ulicy odpowiada Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

ü                   Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej. 

ü                   Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

Urząd Miasta i Gminy w Skępem powiadomi o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:

ü                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.,

ü                   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie;

ü                   Pogotowie Ratunkowe w Lipnie;

ü                   Komenda Powiatowa Policji w Lipnie;

ü                   Komisariat Policji w Skępem;

ü                   Poczta Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy;

ü                   Urząd Pocztowy w Skępem;

ü                   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipnie;

ü                   Ewidencja Gruntów - Starostwo Powiatowe w Lipnie;

ü                   Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipnie;

ü                   Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Do pobrania:

Zarządzenie Zastępcze Nr 391/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Informację wytworzył:

Inspektor ds. gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej

Krzysztof Małkiewicz