odpady
logo strona małe
rekultywacja

Baza noclegowa

Gminny Konkurs na hasło z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki, promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2018 roku

250Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na jubileuszowe hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2018 r.

 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

2. Cele konkursu:

  • promocja i popularyzacja biblioteki z okazji przypadającego w 2018 r. jubileuszu 70-lecia biblioteki
  • rozwijanie kreatywności
  • integracja mieszkańców z biblioteką
  • wzmacnianie więzi społecznych

3. Hasła w zaklejonej kopercie należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem do dnia 12 marca 2018 r. lub przesłać na adres Biblioteki ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe. Kopertę dostarczoną do biblioteki należy opatrzyć dopiskiem "Hasło promujące bibliotekę".

Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz muszą zawierać dane kontaktowe tj. adres i nr telefonu, wiek, adres szkoły, klasę.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy hasła. Organizatorzy nie ograniczają uczestników ilością słów zawartych w haśle, jednak hasło w rozumieniu zwyczajowym jest krótką formą prezentacji tematu.

5. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane.

6. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz najlepszym hasłem będzie promowana biblioteka z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki w roku 2018 w mediach i na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych biblioteki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.

7. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zastrzegamy sobie  prawo do prezentacji  nagrodzonych haseł w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzania danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

8. Konkurs ma charakter zabawy i integracji społecznej.

9. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.

11. Decyzja Jury jest ostateczna - uczestnikom nie przysługuje odwołanie od decyzji komisji oceniającej

12. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie, bądź za pośrednictwem strony internetowej biblioteki: https://biblioteka.skepe.pl/, strony Miasta i Gminy Skępe: www.skepe.pl

251Serdecznie zapraszamy

do udziału w konkursie

Dyrektor i pracownicy

Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Skępem