Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

INFORMACJA O OPŁACIE ZA USŁUGI WODNE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r. nowe zasady ustalania opłaty za usługi wodne. Na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i gmin nałożono nowy obowiązek ustalenia opłat za zmniejszanie tzw. naturalnej retencji terenowej, jej pobrania oraz dalszego przekazania 90% pobranej opłaty na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w takim stopniu, że utrata naturalnej retencji terenowej przekracza 70% jej powierzchni, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie do 30.04.2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe - pokój nr.17 oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej UM i G Skępe.

Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skępe , wskazany w informacji.

Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej określono w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) i wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale

związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

– 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych

z gruntem – 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych

z gruntem – 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, dnia 04.04.2018r. Informację sporządził : Jarosław Kwiatkowski

W załączeniu: Oświadczenie właściciela nieruchomości