Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

419

Regulamin V   Regionalnego Konkursu Piosenki Dowolnej

Organizator

V Regionalny Konkurs Piosenki Dowolnej organizowany jest przez Miasto i Gminę Skępe oraz przez Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Miasto i Gmina Skępe

tel. 695 500 701.oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie  

 tel 54-287-24-40

 1. Patronat nad konkursem, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.      

Cele konkursu

   Celem konkursu jest:

- wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,

- promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,

- promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie ich

do pracy twórczej w zakresie muzyki,

- kształtowanie umiejętności współzawodnictw

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku

szkolnym:

- Uczniowie szkół podstawowych - kategoria klas IV- VI ,VIII

- Uczniowie gimnazjum klas I- III zameldowani na terenie

powiatu lipnowskiego.

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści i solistki.
 2. każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub osoba upoważniona przez niego).
 3. Każda szkoła w danej kategorii wiekowej wystawia maksymalnie 3 uczestników.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie

formularza zgłoszeniowego.

 1. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi

zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub

listownie w terminie do  dnia  16.05.2019r na adres Miejskie Centrum Kulturalne, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno z dopiskiem  V Regionalny   Konkurs Piosenki Dowolnej.

 1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej

www.mcklipno.p   oraz www.skepe.pl

 1. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z

akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu oraz

wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Zasady konkursu, ocena prezentacji wokalnych, czas i miejsce.

 1. Konkurs odbywać się będzie jednoetapowo

- prezentacja uczestników zakwalifikowanych do udziału w

konkursie odbędzie się na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych

w  dniu 23.05.2019  o godz: 10:00 w sali  OSP Skępe

87-630 Skępe ul. Dobrzyńska 1.

- prezentacje odbywać się będą z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe,

- uczestnik  prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór muzyczny w języku polskim acapella lub z akompaniamentem wyłącznie na płytach CD,

- prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut,

- płyta CD z podkładem muzycznym musi zostać dostarczona do organizatora w dniu konkursu, płyta powinna zawierać następujące dane:

(imię nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie ,tytuł

utworu, czas trwania utworu),

- organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego,

- Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego, wyłoni najlepszych wykonawców.

 1. Jury konkursowe oceniać będzie:

- dobór repertuaru, tekstu ,muzyki,

- umiejętności wokalne,

- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie, ruch sceniczny ,oddanie nastroju piosenki,

- werdykt Jury podczas   konkursu jest nieodwołalny.

 1. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone w dniu konkursu

Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy oraz nagranie płyty w studiu nagraniowym w MCK w Lipnie. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia.

Informacje pozostałe

 1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający , mikrofony możliwość odtworzenia płyt CD , oświetlenie.
 2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i

ubezpieczenia we wszystkich etapach konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu, wszelkie informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej organizatora

www.mcklipno.pl oraz www.skepe.pl.

 1. Kwestie sporne nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator w trakcie realizacji konkursu może dokonywać utrwalenia jego przebiegu w postaci zdjęć oraz nagrań audio wideo. Osoby zgłoszone do konkursu, a także towarzyszące im osoby trzecie - opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku w środkach masowego przekazu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Karta zgłoszenia --->