Informacja o odbiorze przeterminowanych lub niewykorzystanych leków
oraz strzykawek i igieł z aptek w Skępem

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, działając w imieniu gminy - Miasto i Gmina Skępe informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą F.H.U. „NATURA” z Bydgoszczy na odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32, tj. przeterminowanych lub niepotrzebnych leków, a także odpadów zużytych igieł i strzykawek o kodzie ex 20 01 99, przekazanych przez mieszkańców naszej gminy.

Wykaz aptek uczestniczących w zbiórce odpadów.

 

Lp.

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

1.

Apteka ESCULAP

Skępe, ul. Dworcowa 3

54 232 93 20

2.

Apteka MALVA

Skępe, Rynek 20

54 287 72 22
54 287 83 25

3.

Apteka MEDICUS PLUS

Skępe, Rynek 3

54 287 84 85

4.

Apteka Przy Szkole

Skępe, ul. Al. 1 Maja 81

54 287 72 76

Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa oraz strzykawki i igły powstające
w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek.

Odpady te, zbierane będą w czterech wskazanych punktach aptecznych na terenie Skępego, w specjalnych plastikowych pojemnikach (oznaczonych w taki sposób, aby pacjent mógł je bez problemów zidentyfikować) ustawionych przez Wykonawcę.

Zebrane w ten sposób odpady, traktowane jako odpady niebezpieczne, trafią bezpośrednio do spalarni odpadów medycznych i zostaną poddane procesowi termicznego przekształcenia odpadów.

Oczywiście, przy zwracaniu do apteki ww. odpadów należy ściśle stosować się do uwag i poleceń pracownika apteki, dotyczących kryteriów ich przyjmowania w aptece, przy czym pojemnik na przeterminowane leki będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, natomiast pojemnik na strzykawki i igły będzie znajdował się na zapleczu apteki.

Instrukcja postępowania w gospodarstwach domowych z przeterminowanymi lekami oraz zużytymi strzykawkami i igłami

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, 18 stycznia 2021 r.