Na terenie gminy większość gleb należy do tzw. kompleksu żytniego bardzo słabego (żytnio – łubinowego). Tworzą go najsłabsze gleby piaskowe o bardzo lekkim składzie granulometrycznym co często przy wyższym położeniu terenu (pagórki) sprzyja spływowi powierzchniowemu wód opadowych. W związku z tym gleby wykazują niekorzystne warunki wodne dla produkcji roślinnej. Czynnikiem decydującym o wysokości plonów są opady atmosferyczne w okresie wegetacji roślin. Na obrzeżach gleb piaskowych występują gleby należące do kompleksu zbożowo - pastewnego słabego stanowiące 17,8% powierzchni gruntów ornych. Charakterystyczną cechą tych gleb jest okresowa podmokłość, powodowana wysokim poziomem wód gruntowych. Gleby występujące na terenie gminy charakteryzują się skrajnymi warunkami uwilgocenia (zbyt mokre lub zbyt suche) wynikające z położenia wód gruntowych, co skłania do wniosku, że wymagają one melioracji. Na podstawie występowania określonych kompleksów gleb pod względem przydatności rolniczej wyróżniono region skępski. Region ten ma charakterystyczną specyfikę warunków przyrodniczych a głównie glebowych, co powinno stanowić podstawę przy ustalaniu produkcji rolnej.

Struktura użytkowania ziemi:

-grunty orne stanowią około 43%

-użytki zielone stanowią około 16%

-lasy stanowią około 30%

użytkach zielonych przeważają gleby typu siedliskowego, bagiennego, pobagiennego. Odczyn gleb regionu jest najczęściej kwaśny.

Na terenie gminy Skępe występują mało korzystne warunki glebowe skłaniające do uprawy żyta i łubinu a lepiej uwilgocone – seradeli i ziemniaków. W związku z małą przydatnością rolniczą grunty rolne występujące na terenie gminy powinny być stopniowo przeznaczane pod zalesienie.