Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

052W dniu 24.09.2019 r. w siedzibie Urzędu została zawarta umowa na budowę sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, a mianowicie MABO Małgorzata Bober z Sierpca, PROKON Marcin Bober z Sierpca, Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki ze Skępego oraz Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta ze Skępego. W dniu podpisania umowy Wykonawcę reprezentowali Pan Piotr Redecki oraz Pan Andrzej Cyta, zaś Zamawiającego Pan Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe oraz Pani Barbara Leśniewska – Skarbnik Miasta i Gminy Skępe.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o następujących parametrach technicznych:

- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – Ø200 – L= 5838,5m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø50 - L=5,0m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø63 - L=234,0m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø75 - L=60m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø90 - L=964m

- przepompownie ścieków – kpl. 5 + 1 istn.

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø160, ΣL=1027,0m (szt. 243)

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø200, ΣL=56,5m (szt. 13)

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 6.080.715,47 zł, zaś termin wykonania zadania określono na koniec lipsca 2021

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” jest częścią projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Drugą częścią składową projektu jest inwestycja pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody, która zgodnie z założonym harmonogramem powinna zostać zrealizowana do końca listopada br.

Wysokość pozyskanych środków na dofinansowanie wskazanego projektu wynosi ponad 3 mln zł.

052

052