Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

UWAGA!

Gminy nie są zobowiązane do odbioru z nieruchomości zamieszkałych każdego rodzaju odpadów, a jedynie odpady komunalne. Odpady powstające z bieżących napraw eksploatacyjnych pojazdów, przeprowadzonych przez ich właścicieli w obrębie własnej nieruchomości, nie są odpadami komunalnymi.

Definicja odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Cały artykuł --->