Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

129W dniu 22.01.2020 r. zakończyły się czynności odbiorowe oraz spisano protokół odbioru końcowego obiektu stacji uzdatniania wody. Prace zostały wykonane w terminie od 19.07.2019  r. do 31.12.2019 r. Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy sp.j. z  Koźmina Wielkopolskiego, zaś wartość wykonanych robót wyniosła 4.277.279,95 zł.

Dotychczas funkcjonująca stacja uzdatniania wody wybudowana została w 1973 roku, zaś zmodernizowana w latach 90. Pracowała ona na bazie 3 studni głębinowych. Zgodnie z zatwierdzonymi zasobami geologicznymi i pozwoleniem wodnoprawnym wydajność ujęć wody i SUW wynosiła 95,0 m3/h. Stacja uzdatniania wody w Skępem zaopatruje w wodę pitną następujące miejscowości: Skępe, Rumunki Skępskie (częściowo), Wioska, Józefkowo, Głęboczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Kierz (częściowo), Kujawy, Zajeziorze, Gęstowarka, Moczadła (częściowo). Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi –87,4  km.

Liczba ludności zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego w Skępem, a tym samym z SUW w Skępem wynosi około 4800 osób. Średnioroczna produkcja wody  wynosi – około  -748,0 m3/dobę.

Ze względu na wiek zarówno część budowlana obiektu, jak i zainstalowana technologia znajdowały się w złym stanie technicznym i nie gwarantowały w dłuższym okresie sprawnego funkcjonowania oraz uzdatniania wody na poziomie odpowiadającym normom nałożonym przepisami.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia istniejący budynek stacji wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody i odstojnikami zostały rozebrane, zaś w ich miejsce wybudowano nowy parterowy budynek SUW, parterowy budynek techniczny, trzy nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody oraz podziemny, żelbetowy zbiornik - odstojnik wód popłucznych. Wykonano nowe ogrodzenie terenu z bramą i furtką, które obejmuje całą działkę, a także podjazd od bramy do budynku stacji, odstojnika i zbiorników retencyjnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego i podsypce piaskowo-cementowej. Strefę ochrony bezpośredniej stanowi wygrodzony teren działki.

Proces uzdatniania wody odbywa się w oparciu o dwustopniowy system filtracji, w ramach którego prowadzone są następujące czynności:

1) proces napowietrzania wody surowej I stopnia,

2) filtracja I stopnia,

3) proces napowietrzania II stopnia,

4) filtracja II stopnia,

5) dezynfekcja wody.

Maksymalna wydajność suw – 150 m3/h.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” wraz z przedsięwzięciem pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” jest częścią projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

b_191_0_16777215_00_images_2020_01_129.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_130.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_131.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2020_01_132.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_133.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_134.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2020_01_135.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_136.jpg b_191_0_16777215_00_images_2020_01_136.jpg