Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania  9.3.2 Rozwój usług społecznych, o nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata  2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania  9.3.2 Rozwój usług społecznych  RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego

 • Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skępe  

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 • Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 • Typy działań przewidziane do realizacji:
 • Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące:
  • tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
   • dziennych domów pobytu,
   • środowiskowych domów samopomocy,
   • klubów samopomocy,
   • mieszkań chronionych i wspomaganych,
   • innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
  • rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
   • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   • usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  • rozwój usług asystenckich;
  • uzupełniająco do typu a, b, c, d:
   • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
   • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
   • działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
  • Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:
   • usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
   • przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
   • działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;
   • poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
  • Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące:
   • rozwój usług w mieszkaniach chronionych;
   • rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;
   • rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;
  • Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;
  • Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:
   • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;
   • poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);
   • poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).
 • Wymagania wobec partnera:
 • Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 • Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 • Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 • Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 • zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO W K-P 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO W K-P 2014-2020
 • zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 • Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem,
 • Na podstawie decyzji Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 • Od decyzji Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem nie przysługuje odwołanie.
 • Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 • Sposób i termin składania ofert:
 • Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 9.3.2”
 • Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 25.03.2020

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Skępe,  dnia 04.03.2020 r.