Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
- mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
- są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
- są bierne zawodowo,
- są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
- co najmniej 32 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
- co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,
- co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.
Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

Przejdź do pełnej wersji artykułu