Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż na terenie gminy jeszcze kilkuset mieszkańców nie posiada dostępu do bieżącej wody z sieci. Takie osoby zamieszkują również na terenie miasta. Znaczna część terenów wiejskich nie posiadających dostępu do sieci wodociągowej charakteryzuje się rozproszoną zabudową, a zatem wartość wskaźnika efektywności tj. długości koniecznej do wybudowania sieci w stosunku do liczby podłączonych mieszkańców nie przedstawia się korzystnie na tych obszarach. Resumując należy podkreślić, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym zakresie istnieje konieczność wybudowania ponad 50 km sieci rozdzielczej. Realizacja przedsięwzięć z zakresu wodociągowania jest bardzo kosztowna, dlatego też szukamy wszelkich możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego, gdyż bez wsparcia realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych jest niezwykle trudna. Dlatego też składając wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszej kolejności wzięliśmy pod uwagę wskaźnik efektywności, o którym była mowa wcześniej. W związku z tym, zostały uwzględnione przede wszystkim miejscowości o w miarę zwartej zabudowie tj. Skępe, Wioska, Józefkowo i Żagno.

Ponieważ charakter programu oraz uzyskana kwota w wysokości 1,5 mln zł pozwalają na modyfikacje, w tym rozszerzenie zakresu projektu, podejmujemy prace mające na celu wyłonienie innych nitek sieci wodociągowej, które w ramach tego zadania mogą zostać zbudowane. Jednakże przy wyborze zawsze będziemy się kierować zasadami, o których mowa była wcześniej, tak aby zapewnić dostęp do bieżącej wody jak największej liczbie mieszkańców. Prace koncepcyjne w tym zakresie będą mieć miejsce w I kwartale przyszłego roku, zaś prawdopodobnie w II kwartale zostanie rozpisany przetarg celem wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczną się prace budowlane, których zakończenie planowane jest na rok 2022.

Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do bieżącej wody jest najważniejszą potrzebą, dlatego robimy wszystko, aby jak największej ilości gospodarstw domowych zapewnić taką możliwość. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że budowa wodociągów oraz dróg jest dla nas priorytetem, jednakże musimy również realizować inne istotne dla lokalnego społeczeństwa inwestycje. Bez modernizacji hali sportowej uczniowie nie mieliby możliwości korzystania z obiektu podczas zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć rozwijających ich pasje. Zaniechanie modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wólce zahamowałoby możliwość budowy nowych wodociągów, gdyż wydajność obiektu była ograniczona. Z kolei rezygnacja z budowy nowej stacji uzdatniania wody w Skępem groziła odcięciem dostaw wody do 5 tys. mieszkańców, gdyż stan techniczny wcześniej funkcjonującego obiektu groził jego awarią, a nawet wyłączeniem z użytkowania przez odpowiednie służby, a jednocześnie SUW nie nadawała się do modernizacji ze względu na przestarzałą technologię, nie kompatybilną z obecnie obowiązującymi normami oczyszczania i uzdatniania wody.

Należy podkreślić, że jest dla nas ważny każdy mieszkaniec gminy, jednakże podejmując konkretne działania musimy brać pod uwagę szerszą perspektywę i dobro całej wspólnoty, dlatego też realizując konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne staramy się zaspokajać potrzeby jak najszerszej grupy społecznej.