003

Tytuł projektu grantowego:

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Krótki opis projektu:

W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego oraz oprogramowaniem antywirusowym w ilości 25 szt. z przeznaczeniem dla nauczycieli oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoły Podstawowej w Czermnie oraz Szkoły Podstawowej w Wólce z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Planowane efekty:

Zakup komputerów przenośnych – 25 szt.,

Zakup oprogramowania biurowego – 25 licencji,

Czytaj więcej...

 logo RPO WKP

 

Tytuł projektu grantowego: Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Krótki opis projektu:
W ramach projektu projektu grantowego zakupionych zostaną zakupione komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem typu biurowego w ilości 24 szt. z przeznaczeniem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem oraz Szkoły Podstawowej w Czermnie z przeznaczeniem wsparcia nauki zdalnej.

Czytaj więcej...

 logo RPO WKP

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Krótki opis projektu:

W ramach projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” planuje się modernizację istniejącej części przedszkola oraz pozostałej części budynku z przeznaczeniem na przedszkolne cele edukacyjne. W efekcie powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 843,05 m2. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie obiektu związane zarówno z celami dydaktycznymi, jak i obsługą obiektu. Obiekt znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu parkowego, bogatego w tereny zielone oraz położonego nad Jeziorem Skępskim Wielkim, a zatem wraz otoczeniem stanowi doskonałe miejsce dla swoistego centrum przedszkolnego, w którym najmłodsi mieszkańcy gminy znajdą fachową i troskliwą opiekę. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt na 100 miejsc przedszkolnych, z czego 50 będą to miejsca nowoutworzone. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter długofalowy, a realizacja projektu przyniesie pozytywne skutki dla beneficjenta i użytkowników.

Czytaj więcej...

 logo RPO WKP

Tytuł projektu:

Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!

Krótki opis projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Skępe, a mianowicie Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoła Podstawowa w Czermnie oraz Szkoła Podstawowa w Wólce.

Do wskazanych szkół zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie komputerowo – informatyczne, wyposażenie pracowni nauk ścisłych (pracownie matematyczne, pracownie przyrodnicze, pracownie fizyczne, pracownie chemiczne, pracownie biologiczne, pracownie geograficzne), a także sprzęt i specjalistyczne pomoce do prowadzenia terapii logopedycznej, ortograffiti, plastykoterapii, terapii pedagogicznej, spotkań z psychologiem, warsztatów grupowych oraz do indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno – dydaktycznych.

Na bazie zakupionego sprzętu i wyposażenia zostanie przeprowadzonych łącznie 2080 godzin następujących zajęć i warsztatów:

- zajęcia z programowania,

Czytaj więcej...

026

Tytuł projektu:

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” zaplanowano do realizacji 2 zadania.

Zadanie nr 1: „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”

W ramach zadania zaplanowano do budowy sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skępe dla ulic: Polnej (od strony ul. Klasztornej), Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Kalinowej, Jaśminowej, Okopowej, Tulipanowej, oraz pobliskiej wsi Józefkowo.

Czytaj więcej...