Rzeźba terenu gminy Skępe została ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia tzw. bałtyckiego. Dominuje płaskorówninne ukształtowanie terenu urozmaicone drobnymi, niewielkimi pagórkami. Do form podkreślających młodoglacjalny charakter rzeźby terenu należą rynny glacjalne wypełnione jeziorami i częściowo wykorzystane przez rzekę Mień. Do jezior związanych z tą rynną należą m.in. Jezioro Wielkie i Jezioro Małe. Oceniając rzeźbę terenu pod kątem rozwoju budownictwa należy stwierdzić, że istnieją tu odpowiednie miejsca pod lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.